Integritetspolicy

Som vårdgivare arbetar vi kontinuerligt för att säkerställa att din personliga integritet skyddas vid din användning av de tjänster som vi tillhandahåller. Vår behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning, vilket bl.a. omfattar patientdatalagen (2008:355), patientsäkerhetslagen (2010:659), personuppgiftslagen (1998:204) samt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Vi tillämpar därför denna integritetspolicy som fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas av oss. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy, besök därför med jämna mellanrum den här sidan.


Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsombud

Matton Jernberg Kiropraktik, org. nr 556944-0604, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av Matton Jernberg Kiropraktik och som beskrivs i denna integritetspolicy.

Vår post- och besöksadress är: Tuna Torg 3 186 31 Vallentuna

E-postadress: info@mattonjernberg.se

Telefon: 0768-78 75 25

Vårt personuppgiftsombud är: Karin Matton Jernberg

Inhämtande av personuppgifter

De personuppgifter som vi kan komma att inhämta från dig och spara är namn, personnummer, adress, e-postadress, telenummer, uppgifter om din anställning, IP-nummer, uppgifter om ditt hälsotillstånd och de andra uppgifter som du lämnar till oss. Om du har samtyckt till sammanhållen journalföring kan vi också komma att inhämta uppgifter som sedan innan finns i din journal. Vi kommer också att föra in uppgifter om dig i din journal om vi inleder en patientrelation.

Varför vi inhämtar personuppgifter

Vi behandlar inhämtade personuppgifter som rör dig av skäl som hör samman med tillhandahållandet av hälso- och sjukvård, för att fullgöra vår journalplikt. Vi kan även komma att behandla inhämtade personuppgifter för att det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss eller om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.


Utlämnande av uppgifter och mottagare

Om vi kontaktar en annan vårdgivare än Matton Jernberg Kiropraktik för att boka en tid åt dig kommer vi att lämna ut ditt personnummer och din symptombeskrivning till den vårdgivaren.

Vi kommer att tillhandahålla personuppgifter till kontrakterade tjänsteleverantörer för utförande av uppdrag för vår räkning, exempelvis för genomförande av betalning och för lagring. Uppgifterna är givetvis krypterade. Ingen som inte är behörig kommer att kunna läsa din journal.

Särskilt om sammanhållen journalföring m.m.

För att underlätta dina kontakter med andra vårdgivare kan vi i framtiden komma att tillhandahålla andra vårdgivare dina personuppgifter för ändamål som rör din vårddokumentation (sammanhållen journalföring). Det kan röra privata vårdgivare, eller allmänna vårdgivare. Du har rätt att motsätta dig sammanhållen journalföring och att vi spärrar dina journaluppgifter från att ingå i en sammanhållen journalföring.

Vi kommer enbart att behandla uppgifter om dig som en annan vårdgivare har gjort tillgängliga om du samtyckt till detta och om vi inleder en patientrelation samt om uppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar och skador hos dig.

I övrigt är det bara du själv som kan ha tillgång till dina uppgifter hos oss om inte annat föreskrivs i lag eller förordning eller om du samtyckt till annat.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer inte att behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla de syften för vilka personuppgifterna behandlas, om inte andra föreskrifter kräver att personuppgifterna sparas annan längre tid. Därefter raderas dina personuppgifter i den mån de inte ingår i din journal. Journalhandlingar måste enligt lag bevaras i minst tio år.

Sekretess och uppgiftsskyldighet

Anställda inom Matton Jernberg Kiropraktik får bara ta del av dokumenterade uppgifter om dig om det behövs för deras arbete inom hälso- och sjukvården, om du inte samtyckt till annat.

Anställda inom Matton Jernberg Kiropraktik som får del av uppgifter om ditt hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden om dig omfattas av lagreglerad tystnadsplikt och får normalt sett inte röja dessa uppgifter. Enligt bl.a. patientsäkerhetslagen (2010:659) kan vi dock i undantagsfall vara skyldiga att lämna ut uppgifter om dig, exempelvis om uppgifterna begärs av domstol.

Övrig information m.m.

Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om vår behandling av dina personuppgifter. En sådan begäran ska ske genom en skriftlig undertecknad begäran till Matton Jernberg Kiropraktik . Du kan även begära att dina personuppgifter rättas, raderas, flyttas eller blockeras och begära att vi underrättar eventuella tredje män som har tagit del av dina personuppgifter om detta. Du har också rätt att begära information om direktåtkomst eller elektronisk åtkomst till dina uppgifter har förekommit.

När det gäller radering av journalanteckningar kommer vi att anteckna din eventuella begäran i din journal. Det är bara Inspektionen för vård och omsorg som, efter ansökan, kan besluta om radering av journalanteckningar.

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss, du har också rätt att klaga till Datainspektionen. Du har också rätt att begära skadestånd av oss om vi behandlat dina personuppgifter i strid med lag.